תכניות הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ראשון

שנה א'

שעות

לימודי מדיניות חברתית

 

מבוא לרווחה חברתית

2 ש"ס

מדינת הרווחה בישראל

(ד"מ: מבוא לרווחה חברתית)

2 ש"ס

החברה הישראלית – תמורות ובעיות

(ד"מ: מבוא לסוציולוגיה, או היבטים סוציולוגיים של ע"ס)

2 ש"ס

מבוא למשפט

2 ש"ס

היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

פנים רבות לעוני

2 ש"ס

שיטות התערבות בעבודה סוציאלית

 

שיטות בעבודה סוציאלית א'

4 ש"ס

מיומנות התערבות א' - שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע

2 ש"ס

הכשרה מעשית מודרכת בשירותי רווחה (יום בשבוע)

4 ש"ס

התיאוריה של הפרקטיקה א'

2 ש"ס

יחסים בינאישיים בקבוצה

2 ש"ס

תיאוריות בסיס לעבודה סוציאלית

 

היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאלית

2 ש"ס

יסודות הפסיכולוגיה החברתית*

(ד"מ: מושגי יסוד בפסיכולוגיה/מבוא לפסיכולוגיה)

2 ש"ס

מושגי יסוד בפסיכולוגיה

2 ש"ס

פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים

(ד"מ: מושגי יסוד בפסיכולוגיה/מבוא לפסיכולוגיה)

2 ש"ס

תיאוריות של אישיות

(ד"מ: מושגי יסוד בפסיכולוגיה/מבוא לפסיכולוגיה)

2 ש"ס

לימודי מחקר

 

פילוסופיה של המדע

2 ש"ס

לימודים כלליים

 

כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע

(הקורס הוא קורס ותרגיל. בחלק מהשבועות במקום קורס אחד לכל התלמידים תתקיימנה קבוצות תרגול במועדים שיפורסמו. החלוקה לקבוצות תיעשה על-ידי מזכירות התלמידים בהתאם לתכנית הלימודים של כל תלמיד ותפורסם בתחילת הסמסטר. במסגרת הקורס על התלמידים לעשות את "הלומדה להכרת הקטלוג")

2 ש"ס

לימודים כלליים

(את הקורס ניתן לבחור במהלך הלימודים לתואר מבין כלל הקורסים באוניברסיטה, ובלבד שיהיה שונה בתכניו מקורסים המוצעים בבית-הספר לעבודה סוציאלית)

2 ש"ס

סה"כ

42 ש"ס

     

*תלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ד ילמדו את הקורס בשנה ב'

שנה ב'


שעות

לימודי מדיניות חברתית

 

המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים

(ד"מ: מבוא למשפט)

2 ש"ס

שירותי רווחה אישיים ומערכות להבטחת הכנסה

(דרישה מוקדמת: מבוא לרווחה חברתית, מדינת הרווחה בישראל)

2 ש"ס

   

שיטות התערבות בעבודה סוציאלית

 

שיטות בעבודה סוציאלית ב'

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית א', מיומנויות התערבות א', הכשרה מעשית מודרכת שנה א'. מבוא לרווחה חברתית, מדינת הרווחה בישראל)

4 ש"ס

מיומנויות התערבות ב' – אבחון פסיכו סוציאלי

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית א', מיומנויות התערבות א', הכשרה מעשית מודרכת שנה א'. מבוא לרווחה חברתית, מדינת הרווחה בישראל)

4 ש"ס

הכשרה מעשית מודרכת בשירותי הרווחה (יומיים בשבוע)

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית א', מיומנויות התערבות א', הכשרה מעשית מודרכת שנה א'. מבוא לרווחה חברתית, מדינת הרווחה בישראל)

8 ש"ס

מעשה ההתערבות

2 ש"ס

התיאוריה של הפרקטיקה ב'

(ד"מ: התיאוריה של הפרקטיקה א')

2 ש"ס

תאוריות בסיס לעבודה סוציאלית

 
   

פסיכופתולוגיה

(ד"מ: מושגי יסוד בפסיכולוגיה/מבוא לפסיכולוגיה)

2 ש"ס

נורמה, מוסר וסטייה חברתית

(ד"מ: מבוא לסוציולוגיה / היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאלית; מושגי יסוד בפסיכולוגיה/מבוא לפסיכולוגיה)

2 ש"ס

תיאוריות במישורי התערבות מקצועית

 

המשפחה כמערכת

2 ש"ס

הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

ההיבט הקהילתי בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

לימודי מחקר

 

שיטות מחקר

2 ש"ס

מבוא לסטטיסטיקה

4 ש"ס

סה"כ

40 ש"ס

      


כל תלמיד חייב בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות, האחת במסגרת סמינר ההתרכזות והשנייה במסגרת הקורס סמינר אמפירי

שנה ג'

שעות

לימודי מדיניות חברתית

 

פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

לימודי מחקר

 

סמינראמפירי

(קורס שנתי שמתקיים אחת לשבועיים)

(ד"מ: שיטות מחקר וסטטיסטיקה)

2 ש"ס

שיטות התערבות בעבודה סוציאלית

 

סמינר התרכזות

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית ב', מיומנויות התערבות ב', הוראת שדה מודרכת שנה ב')

4 ש"ס

מיומנויות התערבות ג' – התערבות והערכתה

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית ב', מיומנויות התערבות ב', הוראת שדה מודרכת שנה ב')

4 ש"ס

הכשרה מעשית מודרכת בשירותי רווחה (יומיים בשבוע)

(ד"מ: שיטות בעבודה סוציאלית ב', מיומנויות התערבות ב', הכשרה מעשית מודרכת שנה ב')

8 ש"ס

התיאוריה של הפרקטיקה ג'

2 ש"ס

אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית

2 ש"ס

קורסים במישורי ההתערבות המקצועית

 

התערבות במישור משפחה

2 ש"ס

התערבות במישורקבוצה

2 ש"ס

התערבות במישורקהילה

2 ש"ס

סוגיות ודרכי התערבות בעבודה סוציאלית

 

סוגיות בעבודה סוציאלית א'

2 ש"ס

סוגיות בעבודה סוציאלית ב'

2 ש"ס

סוגיות בעבודה סוציאלית ג'

2 ש"ס

   

סה"כ

36 ש"ס

סה"כ שעות לתואר: 118 ש"ס


הכשרה מעשית

הכשרה מעשית היא מרכיב חשוב בתהליך הלמידה. היא מאפשרת ללומדים להתנסות הלכה למעשה בהתערבויות שונות המרכיבות את העבודה הסוציאלית. הכשרה מעשית מאפשרת ללומדים לרכוש ידע " מן השדה", ולתרגל מיומנויות מקצועיות של קשר מסייע עם פרטים, משפחות וקהילות. ההכשרה המעשית מלווה בהדרכה של עובד סוציאלי המוכשר לשמש כמדריך. הכשרה מעשית בארגוני הרווחה מתקיימת בשלוש שנות הלימודים לתואר ומחושבת לפי 8 שעות עבודה ביום, בשנה א' כ-112 שעות, בשנים ב' ו-ג' כ-448 שעות.

שנה א'   -  

יום בשבוע – 8 שעות, יום ג' (כולל חופשות חגים)

שנה ב'   -  

יומיים בשבוע – 16 שעות, ימים ב' ו- ה' במהלך כל שנת הלימודים (בחופשת הסמסטר ובחופשות החגים - יום בשבוע בתיאום עם המדריך וצרכי השירות).

שנה ג'    -   יומיים בשבוע – 16 שעות, ימים א' ו- ג' במהלך כל שנת הלימודים, כולל חופשת הסמסטר (בחופשות החגים - יום בשבוע בתיאום עם המדריך וצרכי הסוכנות).

הציון הסופי בהכשרה המעשית הוא ציון "עובר / נכשל".

שבוץ הסטודנטים להכשרה בארגוני הרווחה נעשה על פי הקריטריונים הקבועים בתוכנית הלימודים ותוך התחשבות בצרכים יחודיים של הסטודנט.

הוצאות הנסיעה למקום ההכשרה המעשית וחזרה ממנו יחולו על התלמיד.

ככלל, מקום ההכשרה יחזיר לתלמיד הוצאות נסיעה הכרוכות בבצוע תפקידו בשרות (כגון: ביקורי בית).

הכשרת סטודנטים במספר ארגונים מחייבת עמידה בנהלים ייחודיים המתקיימים בארגון כמו: קבלת חיסונים, עריכת סיווג בטחוני וכד'. עמידה בנהלים אלו מהווה תנאי להכשרת הסטודנטים במקום הכשרה.

שעות הכשרה מעשית הן בהתאם לשעות הפעילות של הארגון בו משובץ התלמיד. על התלמיד להיערך לנוכחות מלאה בשרות בימי הכשרתו הקבועים בתכנית הלימודים (8 שעות עבודה ביום)

השלמת הכשרה מעשית

תלמידים שלא יעמדו בדרישות ההכשרה המעשית ויחוייבו להשלים את מחוייבותם בסמסטר קיץ כתנאי לקבלת ציון "עובר" בהכשרה מעשית ישלימו את ההכשרה המעשית בחופשת הקיץ ויחויבו ברישום ובתשלום עבור סמסטר קיץ.