מועדי מפגשים ורישום

הרישום לקורסים לתלמידים בתואר ראשון, בתואר שני הוא שנתי ומותנה בעמידה בדרישות מקדימות ובדרישות מסגרת הלימודים כפי שהן מובאות בידיעון, ונערך סמוך לתחילת שנת הלימודים.

הרישום לקורסים מתקיים בשיטת "המכרז" (bidding) לתלמידי תואר ראשון ושני.

את מערכת השעות כפי שנקלטה במחשב ניתן לראות באתר האינטרנט של האוניברסיטה. האחריות לרישום לקורסים ובדיקתם מוטלת על התלמיד בלבד.

בסוף תקופת הרישום על התלמיד לבדוק את תכנית הלימודים שלו כפי שנקלטה במחשב. קליטה נכונה של רישום הקורסים במחשב מהווה את הבסיס לרשומת הלימודים של התלמיד ולחישוב שכ"ל.

האחריות להרכבת תכנית הלימודים, בדיקת רשומת הלימודים ומילוי החובות חלה על התלמיד בלבד.

תואר ראשון

מפגש לתלמידים שנה א' –

יתקיים ביום ראשון ה-1.9.2013, בשעה 11:00, אולם 127, בניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

ההשתתפות במפגש הינה חובה.

התלמידים מתבקשים לעיין בידיעון בית-הספר לפני המפגש.

תואר שני

מפגש לתלמידים שהתקבלו לשנה א' –

יתקיים ביום ראשון ה-1.9.2013, בשעה09:30, אולם 127, בניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

ההשתתפות במפגש הינה חובה.

התלמידים מתבקשים לעיין בידיעון בית-הספר לפני המפגש.

תכנית ההשלמה

מפגש לתלמידים שהתקבלו לשנה א' –

יתקיים ביום רביעי ה-28.8.2014, בשעה09:00, אולם 127, בניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

ההשתתפות במפגש הינה חובה.

התלמידים מתבקשים לעיין בידיעון בית-הספר לפני המפגש.

**שימו לב, כי תלמידי תכנית ההשלמות לא ירשמו לקורסים בבידינג אלא יתקיים רישום על ידי המזכירות**

הרישום לקורסים ייערך בשיטת "המכרז" (bidding)

המקצה הראשון יתחיל ביום ראשון ,1.9.2013 בשעה 11:00 ויסתיים ביום שלישי, 3.9.2013 בשעה 9:00.

המקצה השני יתחיל ביום ראשון, 15.9.2013 בשעה 11:00, ויסתיים ביום שלישי 17.9.2013 בשעה 9:00.

רישום לתלמידים הלומדים חטיבה בעבודה סוציאלית – הרישום ייעשה במזכירות הסטודנטים , בניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

 

ביום שלישי

8.10.13

9:00-12:00

                                   

רישום תלמידים ממחלקות אחרות* - הרישום ייעשה במזכירות הסטודנטיםבניין ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

ביום שלישי

22.10.13

9:00-12:00

* הרישום לתלמידים ממחלקות אחרות מותנה במספר המקומות שיישארו בקורסים השונים, ועמידה בדרישות הקדם.

רישום בשיטת המכרז (bidding)

הרישום לקורסים מתקיים בשיטת "המכרז" - מערכת ממוחשבת אליה מזין התלמיד את הקורסים לפי העדפותיו וזו משבצת אותו לקורסים בשיטת "המכירה הפומבית". המערכת פותחה בטכנולוגיית אינטרנט ומופעלת באמצעות ממשק האינטרנט הסטנדרטי, דפדפן האינטרנט.

ניתן להירשם לקורסים מכל מחשב שיש לו חיבור למערכת האינטרנט, לרבות כיתת המחשבים בבית-הספר, בהתאם למועדי הרישום שיפורטו.

הרישום ייעשה באמצעות כתובת האינטרנט:

http://www.ims.tau.ac.il   או     http://www.ims.tau.ac.il/bidding

חובה לצפות במצגת על עקרונות הבידינג באתר של רישום במכרז (בידינג) תחת הסבר כללי:   http://www.ims.tau.ac.il/bidding

מועדי הרישום לקורסים בשיטת המכרז

הרישום מיועד לתלמידי התואר הראשון והתואר השני (פעילים וחדשים).

מקצה ראשון

המקצה הראשון יתחיל ביום ראשון ,1.9.2013 בשעה 11:00 ויסתיים ביום שלישי, 3.9.2013 בשעה 9:00.

מקצה שני

המקצה השני יתחיל ביום ראשון, 15.9.2013 בשעה 11:00, ויסתיים ביום שלישי 17.9.2013 בשעה 9:00.

המקצה השני: לתלמיד תואר ראשון ותלמיד שנה ב' בתואר השני:

זהו "מקצה שיפורים": לתלמיד ניתנת הזדמנות לתקן ולשפר את שיבוצו, תוך שהוא מתחרה על המקומות שנותרו פנויים לאחר המקצה הראשון. במקצה זה עומדים לרשות התלמיד (מחדש) סך כל הנקודות שעמדו לרשותו במקצה הראשון. (הסבר על הקצאת הנקודות ראה בהמשך).

לתלמיד שנה א' בתואר השני: המקצה הראשון והשני הם מקצי חובה: במקצה ראשון ההרשמה היא לקורסי חובה. במקצה השני ההרשמה היא לקורסי בחירה.

תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד הוא תנאי גישה למערכת:

גישה למערכת הרישום תתאפשר אך ורק לתלמיד אשר שילם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ב. הנ"ל חל גם על התלמידים ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני. יש לבצע את תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד לפחות שבועיים לפני הרישום ל"בידינג" כדי לוודא קליטת הוראת התשלום במערכת (גם אם בהוראת התשלום מצוין תאריך מאוחר יותר).

תלמיד שאיחר בתשלום המקדמה ע"ח שכר הלימוד יהיה חייב להציג שובר תשלום חתום ע"י הבנק בעת הרישום בכיתת המחשבים, או לשולחו לפקס: 03-6406882, אם הרישום נעשה מחוץ לאוניברסיטה, וזאת על מנת לשחרר את קוד המשתמש שלו לצורך הרישום. אין לפנות בבקשה לשחרור הקוד במועד הסמוך לסגירת המקצה.

נתונים אישיים:

הכניסה למערכת הבידינג, כמו גם למערכת "מידע אישי לתלמיד", תתבצע עם שם המשתמש וסיסמת הדואר האלקטרוני האוניברסיטאי (שם משתמש וסיסמה).

תלמידים חדשים מתבקשים לאשרר את חשבון הדואר האוניברסיטאי (ולהחליף סיסמה) באתר:

http://www.ims.tau.ac.il/tal/Td/Kod_Email.aspx

מספר תלמיד - בתחילת הפעלת מערכת השיבוץ על התלמיד להקיש את מספר תעודת הזהות שלו (מספר זהות בן 9 ספרות - כולל ספרת ביקורת).

קוד אישי - משמש כסיסמה אישית של התלמיד. הקוד הוא צירוף של 4 ספרות המלווה את התלמיד במשך כל לימודיו באוניברסיטה. הודעה על הקוד הנ"ל מועברת לתלמיד ע"י המרכז למרשם עם קליטת נתוניו האישיים במערכת מנהל התלמידים. הקוד האישי מודפס גם בדף הראשון של פנקס התשלומים שנשלח לבית התלמיד. (ניתן לברר את הקוד האישי בשאילתה באונידע שנמצא בקומת הכניסה בבניין הנדסה הסמוך לביה"ס או באמצעות בקשה לאיחזור קוד אישי במידע אישי לתלמיד באינטרנט, או במדור תלמידים במרכז למירשם בשעות הקבלה בימים א'-ה' 09.00-12.00, וביום ג' 09.00-15.00).

הסיסמה מיועדת להגנה על הנתונים, כפי שהקליד אותם התלמיד, מפני חדירה בלתי מורשית של גורם אחר.

הקצאת נקודות לתלמידי תואר ראשון

בשיטת רישום זו יעמוד לרשות כל תלמיד בהתאם להתקדמותו בלימודים, סכום של נקודות. התלמיד רשאי להקצות את הנקודות שהועמדו לרשותו בהתאם להעדפותיו לכל קורס שהוא מעוניין להשתתף בו.

לרשות התלמידים יעמדו הנקודות הבסיסיות על פי הפירוט הבא:

תלמידי שנה א' – אין נקודות (כל הקורסים הינם חובה)

תלמידי שנה ב' – 20 נקודות (יש לבחור את קבוצת התרגול בסטטיסטיקה)

תלמידי שנה ג' ומעלה המשובצים להתרכזות – 200 נקודות.

תלמידי שנה ג' ומעלה שאינם משובצים להתרכזות – 150 נקודות.

הקצאת נקודות לתלמידי תואר שני

לרשות התלמידים יעמדו הנקודות הבסיסיות על-פי הפירוט הבא:

תלמידים במסלול התערבות מתקדמת:

עם תזה: 80 נקודות   ;     ללא תזה: 120 נקודות.

תלמידים במסלול קליני לטיפול בילד ונוער:

עם תזה: 20 נקודות   ;     ללא תזה: 90 נקודות.                                                                                

תלמידים במסלול קליני לטיפול בלחץ וטראומה:

עם תזה: 20 נקודות   ;     ללא תזה: 90 נקודות.

מגבלת מקומות

מכסת המקומות בקורסים/קבוצות מוגבלת כמתחייב מאילוצי המערכת ומהצורך לאזן את מספר התלמידים בקבוצות הלימוד השונות. ניתן לראות את מגבלת המקומות על מסך הזנת הנתונים.

שיטת העברת הנקודות

כדי לא לאבד את הניקוד שניתן לקבוצה שהרישום אליה נדחה, מאפשרת המערכת להעביר את הניקוד לקבוצה אחרת על-פי בקשת התלמיד.

תלמיד יהיה רשאי לבחור את דרך העברת הנקודות בעת הכניסה למערכת הבידינג באחת מהדרכים האלה:

העברה אוטומטית (ברירת המחדל): משמעותה, שלאחר שסיים התלמיד להזין את כל הקורסים בבקשה, המערכת ממיינת את כל הקורסים לפי הניקוד בסדר יורד, ובמקרה של דחייה יועברו הנקודות לקורס הבא בתור.

העברה לפי בחירה: משמעותה שהתלמיד עצמו יקבע לאיזה קורס יועברו הנקודות אם לא יתקבל לקורס מסוים אותו בחר.

במסך בקשת התלמיד לכל קורס יש מספר סידורי. במקרה של העברת נקודות לפי בחירה יש לציין לאיזה מספר סידורי להעביר את הנקודות. אם בחר התלמיד בחלופה זו יהיה עליו לציין לאיזה מספר סידורי להעביר את הנקודות במקרה של דחייה.

שים לב: הנקודות שהועברו מקורס שסורב לקורס אחר הן אלה שיתמודדו במכרז על הקורס השני שאותו בחר התלמיד ולא יתווספו לסך הנקודות שכבר הקצה התלמיד לקורס השני.

אופן העברת הנקודות שבחר התלמיד יופיע במסך הזנת ההעדפות, ויצוין בפלט לתלמיד בתום הזנת הנתונים.

ניקוד מינימלי לקורס:

ההקצאה המינימלית עבור קורס בחירה/קבוצה במסגרת שיעורי הבחירה היא 5 נקודות, לקורסי החובה (קורס המסומנים כ-"0" בלבד) אין צורך להקצות נקודות, אך יש צורך לסמן את הקורס/ הקבוצה המבוקשים כדי לוודא שאין לכם פטור מקורס זה, למעט קורסי חובה בהם יש יותר מקבוצה אחת.

לתלמידי תואר ראשון: אין להירשם לקורסי שיטות א' ושיטות ב' – הרישום לקורסים אלה ייעשה על ידי המזכירות.

כאשר בקורס מבוקש יש מספר קבוצות חלופיות ונכנסים לבידינג במצב אוטומטי, יש להקצות 5 נקודות לפחות לקבוצה בעלת העדיפות הגבוהה. לקבוצות החלופיות אין צורך להקצות ניקוד אלא רק לדרג לפי סדר עדיפויות. המחשב מדרג אתהעדיפויות לפי הסדר שסומן על-ידי התלמיד. במידה ונכנסים לבידינג במצב בחירה יש לתת נקודות לפי סדר העדיפיות.

סיבות אפשריות לאי-קבלה לקורס:

-          הקורס מלא – התלמיד לא הקצה מספיק נקודות.

-          התלמיד שובץ כבר לקבוצה אחרת באותו קורס, כלומר התקבל לקורס או קבוצה אחרת אותה העדיף.

-          התלמיד שובץ כבר בקבוצה אחרת של קורס כלשהו, אשר מתקיים באותן שעות בהן מתקיימת הקבוצה אליה לא התקבל. במקרה זה התלמיד ישובץ לקורס לו הקצה מספר נקודות גבוה יותר.

מהלך השיבוץ – המכרז

הרישום לקורסים אינו מתחשב במועד הקלדת ההעדפות,- עיקרון "כל הקודם זוכה" אינו תופס לעניין זה. כל תלמיד יזין את העדפותיו בזמן הנוח לו במסגרתהימים והמועדים שנקבעו. השיבוץ – "המכרז" – מתבצע לאחר שכל התלמידים הקלידו את העדפותיהם והמועדים להקלדה חלפו.

בשיבוץ לקורסים/קבוצות יועדפו תלמידים שהקצו את מספר הנקודות הגבוה ביותר עבור הרישום לאותו קורס/קבוצה, על פי גובה ההקצאה בסדר יורד. במקרים שבהם הקצה יותר מתלמיד אחד ניקוד זהה לניקוד הסגירה בקורס מסוים, תופעל נוסחה שתקבע באופן אקראי מי מהם יתקבל לקורס/קבוצה.

ביטול רישום לקורסים ורישום לקורסים סגורים

מיועד לתלמידי שנה ב' בתואר השני ולתלמידי שנה ג' בתואר הראשון בלבד:

ביטול רישום לקורסים ניתן לבצע בין המקצה הראשון למקצה השני. ביטול קורס בשלב זה מזכה את התלמיד במקצה השני (מקצה השיפורים) בסך נקודות הקורסים שבוטלו.

במהלך המקצה השני ניתן גם לבטל רישום לקורסים שהתלמיד קיבל במקצה הראשון ואף לנסות להירשם לקורסים שבהם נותרו מקומות פנויים. כמו כן, ניתן להזין בקשות רישום לקורסים סגורים, בהנחה שיתפנו בהם מקומות במהלך המקצה השני.

אופן הזנת הקורסים (הפעלת מערכת הנתונים)

הזנת הבקשות לרישום – בשלב הזנת הבקשות יתבקש התלמיד להקליד את הפרטים הבאים:

.      מספר הקורס/קבוצה - יש לבחור את הקורס/קבוצה המבוקשים על-ידי סימון בטור הבחירה, ברשימת הקורסים. אם יש מספר קבוצות חלופיות באותו הקורס יש לבחור את הקבוצות לפי סדר העדיפויות הרצוי.

       סדר סימון הקבוצות ברשימה ייקבע לפי סדר הופעתן ברשימה.

2.    מסגרת - יש לבחור לכל קורס את המסגרת המתאימה לו, על פי שנת ומסלול לימודיו.

3.    ניקוד - מספר נקודות שהתלמיד מעוניין להקצות לכל קורס/קבוצה.

4.    העברת הנקודות מקורסים שבהם לא התקבל :

       העברה אוטומטית (ברירת המחדל)

       העברה לפי בחירה (ידנית)

5.    רישום הבקשה והדפסתה - עם סיום כל הפעולות הנ"ל, יש להקיש על כפתור הרישום. אם לא נמצאו שגיאות, פעולה זו רושמת את הבקשה במערכת. מומלץ להקיש על כפתור סיום הרישום שבמרכז השורה בראש המסך. הבקשה המלאה תוצג שוב עם כל הנתונים הנלווים. בשלב זה ניתן לבצע את ההדפסה בפועל.

      

ניתן בכל שלב במהלך ימי הרישום לשנות את הרישום. רק אישור הרישום האחרון תקף ויזכה להתייחסות במקרה של בירור.

פרסום התוצאות

תוצאות הרישום יתפרסמו באתר האינטרנט, לרבות פירוט לגבי דחיית רישום והסיבות לדחייה. בנוסף לכך יפורסמו באתר האינטרנט נתונים סטטיסטיים הנוגעים לתוצאות המקצה (סף סגירה של קורס, כמה תלמידים ביקשו להתקבל, כמה התקבלו בפועל ועוד). לא תישלחנה הודעות אישיות בדואר.

במהלך הרישום בשיטת המכרז לא ייבדקו תנאי המעבר משנה א' לשנה ב' ומשנה ב' לשנה ג', ולא תיבדק עמידה בדרישות הקדם של הקורסים.

קבלה לקורס אינה מהווה התחיבות של בית-הספר להשתתפות התלמיד בקורס אם אינו עומד בתנאים הנדרשים.

האחריות על בדיקת המצב הלימודים ומילוי אחר כל התנאים הנדרשים חלה על התלמיד בלבד.

במהלך הסמסטר יופקו דו"חות מחשב. לתלמידים שלא עמדו בתנאי המעבר או בדרישות המוקדמות יבוטל הרישום לקורסים אליהם נרשמו.

שינויים במערכת יתקיימו בשבועיים הראשונים של הסמסטר על בסיס מקומות פנויים.

ביטול רישום לקורסים בשבועיים אלה ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט במערכת מידע אישי לתלמיד – www.ims.tau.ac.il