תנאי קבלה תואר שני

ועדת הקבלה של בית-הספר תבחר במועמדים מתאימים (בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית) על-פי הקריטריונים הבאים:

1.    תנאי הקבלה הכלליים לתואר שני על-פי דרישות האוניברסיטה.

2.    רמת ההישגים בלימודי התואר הראשון בעבודה סוציאלית (ממוצע ציונים משוקלל של 80 לפחות).

את הקריטריונים המלאים והקובעים לקבלה יש לראות בחוברת המידע לתלמידים.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להכניס קריטריונים נוספים שלא פורטו בחוברת הרישום. ראש תכנית המוסמך ו/או מורים נוספים שיקבעו על-ידו ייעצו למועמדים.

משך הלימודים

מתכונת הלימודים לתואר שני היא תכנית לימודים מלאה של שנתיים (ארבעה

סמסטרים). תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו באישור ועדת הוראה, בשנה

אחת נוספת. תלמידים בתכנית עם עבודת גמר (תזה) , במקרים חריגים, רשאים

לקבל אורכה לשנה אחת נוספת בלבד באישור ועדת ההוראה.

(תלמיד המבקש לחדש לימודיו לאחר הפסקה, יפנה לוועדת תלמידים, דרך

מזכירות תארים מתקדמים, לבדיקת האפשרות לחידוש לימודיו).

תלמידים בתכנית עם עבודת גמר (תזה) חייבים להגיש הצעה לעבודת גמר עד

תום השנה הראשונה ללימודים.