תנאי קבלה תואר ראשון

 

תנאי קבלה

 מועמדים לבית-הספר לעבודה סוציאלית חייבים לעמוד בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ושל בית-הספר לעבודה סוציאלית, על-פי המפורט בחוברת המידע למועמדים. תנאי הקבלה מפורטים תחת הכותרת "רישום" באתר של אוניברסיטת תל אביב.

 קבלת התלמידים תתבסס על:

       1.   ממוצע ציוני בחינות הבגרות 

       2.   תוצאות בחינת הכניסה הפסיכומטרית

 ועדת הקבלה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המועמדים לראיון אישי ו/או קבוצתי, וכן לקבוע קריטריונים נוספים שלא פורטו בתנאי הרישום.

 לימודי אנגלית

מועמדים שהתקבלו לבית-הספר לעבודה סוציאלית חייבים להגיע לרמת "מתקדמים א'" באנגלית בטרם יתחילו בלימודיהם, ולהגיע לרמת "פטור" עד סוף שנה"ל הראשונה.

 ייעוץ והדרכה

 במסגרת בית-הספר מתקיים ייעוץ אקדמי לתלמידים.

 היועצים הם:

  • לתלמידי שנה א': המורים המלמדים את הקורס "שיטות בעבודה סוציאלית א'"
  • לתלמידי שנה ב': המורים המלמדים את הקורס "שיטות בעבודה סוציאלית ב'"
  • לתלמידי שנה ג': המורים המלמדים את סמינריוני ההתרכזות
  • למקרים מיוחדים: מרכזי השנים, ראש תכנית הב"א

משך הלימודים

מתכונת הלימודים לתואר ראשון היא תכנית לימודים מלאה בת שלוש שנים (שישה סמסטרים). תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת הוראה בלבד ובמקרים חריגים בלבד. במקרים חריגים ביותר ניתן יהיה לקבל לכל היותר אורכה לשנה אחת נוספת.

 הכרה בלימודים אקדמיים קודמים

תלמיד המתחיל ללמוד בביה"ס לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר חייב לעמוד במלוא תכנית הלימודים של בית-הספר.

  1. תלמידים המתקבלים לביה"ס לאחר שהשלימו לימודיהם ועמדו במלוא הדרישות של שנה אחת לפחות בבית-ספר (אוניברסיטאי) לעבודה סוציאלית המוכר בארץ יתקבלו לשנה ב', אך יהיו חייבים להשלים קורסים משנה א' על פי החלטת היועץ. על תלמידים אלה תחול מלוא תכנית הלימודים של בית-הספר משנה ב' ואילך.
  2. כל תלמיד חייב ללמוד בביה"ס לפחות 2/3 מתכנית הלימודים של בית-הספר.
  3. תלמיד אשר השלים במסגרת לימודים קודמים קורסים עליהם ניתן לקבל פטור אך העולים במניין השעות שלהם על 1/3 מתכנית הלימודים יבחר, באשור היועץ, קורסים חליפיים עד למילוי המכסה של 2/3 מסה"כ השעות הנדרשות.
 פטורים

תלמיד זכאי לבקש פטור מקורס/ים על סמך לימודים קודמים עבור קורסים המקבילים בתוכנם והיקפם לאלה הנלמדים בבית-הספר לעבודה סוציאלית. הבקשה תוגש למזכירות תלמידים בצרוף האישורים הבאים:

         א.  הקורס נלמד במסגרת לימודים אקדמית והתלמיד סיים חובותיו   בקורס זה כנדרש

            (גיליון ציונים רשמי).

          ב.  סילבוס של הקורס (הכולל מידע על תכנית הקורס, היקף, מטלות ורשימת הקריאה).

הבקשה תועבר לגורם האקדמי המוסמך בבית-הספר אשר יחליט אם ניתן לתת פטור בגין קורס זה. לא  ניתן לערער על החלטה זו.

התלמיד הלומד בו זמנית בשני חוגים שונים, מתן פטור בעקבות לימודיו בחוג האחר, לא ישחרר אותו מלימוד מכסת השעות בבית-הספר לעבודה סוציאלית (לא פחות מ- 2/3 השעות הנדרשות לתואר ראשון בעבודה סוציאלית).

 ציונים של קורסים שנלמדו לקראת תואר בחוג אחר באוניברסיטת תל-אביב נכללים בשקלול ציון הגמר (לא כולל קורסים עליהם קיבל התלמיד תואר).

 ציונים של קורסים ממוסדות אחרים, המשמשים בסיס לקבלת פטור אינם נכללים בשקלול ציון הגמר.