תכנית לימודים לתואר שלישי

בביה"ס מתקיימים שני מסלולים ללמודי התואר השלישי ("דוקטור לפילוסופיה"):

במסלול הרגיל ובמסלול הישיר.

תלמיד המבקש להתקבל ללימודי תואר שלישי במסלול הרגיל או במסלול הישיר יפנה אל הוועדה לתלמידי מחקר בבית-הספר. ועדה זו ממליצה על קבלת המועמד כתלמיד מחקר ומעבירה את ההמלצה לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר. הוועדה היחידתית אחראית לקביעת תכנית לימודיו ולאישור המנחה/ים את עבודת המחקר.

רישום

הרישום לתואר השלישי הוא שנתי ונערך סמוך לתחילת שנת הלימודים.

תלמידי תואר שלישי יקבלו את טופסי הרישום לבתיהם, ויהיה עליהם להחזיר את טופסי הרישום מלאים בהתאם להנחיות שיפורטו במכתבים האישיים.

בסוף תקופת הרישום על התלמיד לבדוק את תכנית הלימודים שלו כפי שנקלטה במחשב. קליטה נכונה של רישום הקורסים במחשב מהווה את הבסיס לרשומת הלימודים של התלמיד ולחישוב שכ"ל.

האחריות להרכבת תכנית הלימודים, בדיקת רשומת הלימודים ומילוי החובות חלה על התלמיד בלבד.

קבלה ללימודים במסלול הרגיל

תנאי הקבלה כוללים: עבודת תזה בתואר השני שציונה 90 לפחות, ממוצע ציונים של 90 לפחות בציון הגמר של התואר השני, הסכמת מנחה מבית הספר ללוות את תהליך המחקר, הגשת הצעת מחקר ראשונית ואישורה על ידי המנחה וקורא נוסף, ושתי המלצות ממורים בכירים.

קבלה ללימודים במסלול הישיר

תנאי הקבלה כוללים: סיום שנת לימודים ראשונה לתואר שני במסלול עם תזה. סיום מחצית לפחות מכלל חובות השמיעה לתואר שני בשנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע של 93 לפחות, ממוצע ציונים של 93 לפחות בקורסי המחקר הנלמדים בשנה הראשונה לתואר השני, הסכמת מנחה מבית הספר ללוות את תהליך המחקר, הגשת הצעת מחקר ראשונית ואישורה על ידי המנחה וקורא נוסף, שתי המלצות ממורים בכירים והמלצה ממורה סדנת התיזה.

הלימודים לתואר השלישי מתבצעים בשני שלבים:

שלב א' -

סיום חובות השמיעה, הכנת הצעת מחקר, הגשת ההצעה לשפוט ואשורה על ידי השופטים ועל-ידי הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר .

שלב ב' -

השתתפות בסדנה לתלמידי מחקר, ביצוע עבודת המחקר (אסוף וניתוח נתונים, כתיבה), הגשת העבודה לשיפוט ואישורה על ידי השופטים ועל ידי הועדה היחידתית והועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

הוועדה הבית-ספרית אחראית על כל שלבי הקבלה לשלב א', תהליך הגשת ההצעה לשיפוט, תהליך הקבלה לשלב ב', ותהליך הכנת העבודה הסופית לצורך הגשתה לוועדה היחידתית של הפקולטה למדעי החברה. הוועדה היחידתיתבוחנת את המלצות הוועדה הבית-ספרית ואם אין ערעור עליהן - מאשרת אותן. תהליך אישור עבודת המחקר הסופית מנוהל על-ידי הוועדה היחידתית.

הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר שולחת לתלמידים אישורי קבלה וסיום רשמיים בשלבים השונים ללימודי התואר ומחליטה, על סמך המלצת הוועדה היחידתית, על הענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה".

 

מסלול רגיל

1.   תנאי קבלה לשלב א'

1.1  רשאי להגיש מועמדות מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" בציון משוקלל של טוב מאוד (90) לפחות, והכין עבודת גמר שציונה הוא 90 לפחות.

1.2  במקרים של הישגים לימודיים או מחקריים מיוחדים תוכל הועדה היחידתית לאשר חריגה מן הציונים המינימליים הנקובים בסעיף 1.1, וזאת באישור הוועדה הכלל-אוניברסיטאית.

1.3  לצורך הגשת מועמדות, יידרש המועמד להציג הסכמת חבר סגל, הרשאי להנחות תלמיד מחקר, לשמש כמנחה (חבר סגל פעיל בעל מינוי של מרצה בכיר לפחות במסלול הרגיל) וכן לקבל המלצות משני מורים בכירים.

1.4  מועמד יידרש להגיש הצעה ראשונית לתכנית מחקר על פי פורמט שניתן לקבלו במזכירות תארים מתקדמים. ההצעה הראשונית תימסר לאחד מחברי הסגל הבכיר לקריאה ולהערכה בטרם יתקיים דיון לגבי המועמד.

1.5  מועמד לתכנית מחקר יידרש להוכיח שלמד בעבר שיטות מחקר וסטטיסטיקה. הוועדה שומרת לה את הזכות לדרוש השלמות בתחום בשנת לימודיו הראשונה.

1.6  

א. תלמיד העומד בתנאי הקבלה לדוקטורט, והוא בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בתחום דיסציפלינרי אחר יוכל להתקבל לתכנית הדוקטורט. במידה ומנחה העבודה רואה צורך כי התלמיד ישלים קורסים תוכניים או מתודולוגיים מתכנית המ.א., יעביר המנחה מידע זה לתלמיד ולמזכירות התכנית ועל הסטודנט יהיה להשלים קורסים אלו בשנה הראשונה של התכנית (שלב א'). על התלמיד יהיה לסיים את לימודים אלו בציון 85 לפחות.

 

ב. תלמיד העומד בתנאי הקבלה לדוקטורט, אין לו תואר בעבודה סוציאלית והוא בעל תואר שני בתחום דיסציפלינארי קרוב לעבודה סוציאלית, יתבקש בשלב ראשון להשתתף בלימודי השלמה, מתוך מאגר הקורסים הניתנים במסגרת בית הספר, על-פי הנחיות הוועדה הבית-ספרית ובהתייעצות עם המנחה העתידי שלו. לימודי ההשלמה חייבים להסתיים טרם קבלתו של התלמיד לתוכנית הדוקטורט. התכנים ומכסת השעות ייקבעו בוועדת תלמידי מחקר בהתאם לצרכיו של כל מועמד, ויכללו לפחות שלושה קורסים.

על התלמיד לסיים את לימודי ההשלמה בציון 85 לפחות.

 

תחום קרוב לע"ס יוגדר ככזה על ידי ועדת תלמידי מחקר. הוא יהיה יהיה בדרך כלל ממדעי החברה וממקצועות טיפוליים-ייעוצים, אולם עשוי להיות גם מתחומים אחרים המשיקים לעבודה סוציאלית במגוון תחומיה ועולמות הידע שלה. 

• מועמד בקטגוריה זו יתבקש להגיש הצעה ראשונית למחקר ולקבל אישור עליה עוד לפני תחילת לימודי ההשלמה וקבלתו תותנה בהשלמת לימודי ההשלמה כנדרש.

 

ג. תלמיד העומד בתנאי הקבלה לדוקטורט, אין לו תואר בעבודה סוציאלית והוא בעל תואר שני בתחום דיסציפלינארי שאינו קרוב לעבודה סוציאלית, יתבקש בשלב ראשון להשתתף בלימודי השלמה, מתוך מאגר הקורסים הניתנים במסגרת בית הספר, על-פי הנחיות הוועדה הבית-ספרית ובהתייעצות עם המנחה העתידי שלו. לימודי ההשלמה חייבים להסתיים טרם קבלתו של התלמיד לתוכנית הדוקטורט. התכנים ומכסת השעות ייקבעו בוועדת תלמידי מחקר בהתאם לצרכיו של כל מועמד, ויכללו לפחות 11 קורסים (22 ש"ס).

על התלמיד לסיים את לימודי ההשלמה בציון 85 לפחות

 

חובות תלמיד שלב א'

התלמיד יהיה חייב במהלך השנה הראשונה ללימודים:

2.1  תלמידים העושים מחקר איכותני: להשלים את לימודי החובה שהםארבעה קורסים - שיטות מחקר מתקדמות, מבוא למחקר איכותני (מתוך תכנית התואר השני), שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים איכותניים, קריאה וכתיבה ביקורתית.

       תלמידים העושים מחקר כמותי: להשלים את לימודי החובה שהם ארבעה קורסים - שיטות מחקר מתקדמות, מבוא למחקר איכותני (מתוך תכנית התואר השני), שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים כמותיים, קריאה וכתיבה ביקורתית.

       בכל אחד מהקורסים האלה יש להשיג ציון של 85 לפחות.

2.2 להשתתף באופן קבוע בסדנה לתלמידי מחקר, בה יוצגו ההצעה והמחקר בשלבים שונים של התקדמותם. לוח הפגישות יימסר לתלמידים בראשית שנת הלימודים האקדמית.

2.3  להגיש הצעת מחקר המאושרת בחתימת המנחה.

       תלמיד מחקר שלא ימלא את כל חובות הלימודים וההשלמות הנדרשות ממנו לא יורשה להגיש הצעת מחקר לשיפוט.

       תלמידי מחקר חייבים לעמוד בלוח הזמנים אותו קבעה אוניברסיטת תל-אביב, המופיע בתקנון לתלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה וכן בתקנון האוניברסיטאי.

       לוח זמנים זה מחייב הגשת הצעת מחקר תוך שנה מיום הקבלה לתוכנית הלימודים לתואר השלישי (במקרים מיוחדים תאושר אורכה עד לשנה נוספת     על-ידי הוועדה היחידתית ובהמלצת הוועדה הבית-ספרית), הגשת תיקונים על פי הערות השופטים תוך 4 חודשים מיום קבלתן, והגשת עבודת המחקר הסופית תוך חמש שנים מיום תחילת הלימודים לתואר.

       כל חריגה מלוח זמנים זה מחייבת אישור מיוחד של הוועדה היחידתית לתואר שלישי.

3. תכנית הלימודים לתואר שלישי במסלול הרגיל

 

שעות

שיטות מחקר מתקדמות

2 ש"ס

מבוא למחקר איכותני (מתוך תכנית התואר השני)

2 ש"ס

שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים איכותנים (לתלמידי מחקר איכותני)

2 ש"ס

שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים כמותיים (לתלמידי מחקר כמותי)

2 ש"ס

קריאה וכתיבה בקורתית

2 ש"ס

סדנת דוקטורנטים

לא נכלל במניין השעות לתואר

(לאורך כל שנות הלימוד לתואר עד להגשת עבודת המחקר לשיפוט)
 

 

מסלול ישיר

1.   תנאי קבלה לשלב א' על-תנאי

1.1  רשאים לפנות בבקשה להתקבל למסלול זה לוועדה היחידתית, באמצעות הוועדה הבית-ספרית, תלמידי מוסמך מצטיינים במסלול עם תיזה העומדים בכל התנאים הבאים:

1.1.1    בשנת הלימודים הראשונה ללימודי המוסמך השתתפו במחצית לפחות מכלל חובות השמיעה לתואר זה, כולל כל קורסי המחקר הניתנים בשנה זו.

1.1.2    ממוצע ציוניהם המשוקלל הכולל בשנה הראשונה של לימודי המוסמך הוא 93 לפחות.

1.1.3     מוצע ציוניהם המשוקלל בקורסי המחקר בשנה הראשונה של לימודיהמוסמך הוא 93 לפחות.

1.1.4   קיבלו הסכמת מנחה מבית הספר ללוות את תהליך המחקר.

1.1.5   הגישו הצעה ראשונית לתכנית מחקר על פי פורמט שניתן לקבלו במזכירות תארים מתקדמים. ההצעה הראשונית נקראה ואושרה על ידי המנחה המיועד ואחד מחברי הסגל הבכיר.

1.1.6    הציגו המלצה ממורה סדנת התיזה ו-2 המלצות ממרצים בכירים, רצוי שאחת ההמלצות תהיה מהמנחה המיועד. במידה ומורה סדנת התזה הינו מרצה בכיר, תחשב המלצתו לאחת משתי ההמלצות של מרצים בכירים.

הוועדה היחידתית תהיה רשאית לאשר בקשה להתקבל למסלול הישיר או לדחותה, לפי שיקול דעתה.

חובות תלמיד שלב א' על-תנאי

2.1  לקבל פטור מלימודי סטטיסטיקה בתחילת שנת הלימודים הראשונה של לימודי המוסמך.

2.2  להשלים לפחות שני שליש (20 ש"ס) מתוכנית הלימודים לתואר שני במסלול עם עבודת גמר, אך ללא ביצוע עבודת הגמר.

2.3  לסיים את למודיו מתוך תכנית המוסמך תוך שנתיים ממועד תחילת הלימודים (שנה מיום הכניסה למסלול הישיר).

2.4  להשתתף בקורס בפילוסופיה של המדע, אם לא נלמד במסגרת לימודים קודמת.

2.5  להשתתף בסדנה לדוקטורנטים . סדנה זו תעזור בגבוש הצעת המחקר ובה יוצגו הצעות המחקר.

2.6 לעמוד במבחן כשירות לקראת סוף השנה הראשונה ללימודים. מטרת המבחן לאפשר לוועדה הבית-ספרית לבחון את הישגיו וכשירותו של הסטודנט לעבודת הדוקטורט.

       מבחן הכשירות כולל הגשת מסמך המציג הצעת מחקר ראשונית ובחינה בעל-פה על הצעה זו. מבחן הכשירות בוחן את התאמתו של הסטודנט לביצוע עבודת מחקר ואת שליטתו של הסטודנט בעולם התוכן הרלוונטי לתחום המחקר אותו עתיד לבצע.

       הוועדה תאשר המשך שילובו במסלול הישיר על סמך הצטיינות בלימודי המוסמך ועמידה בהצלחה במבחן הכשירות.

       תלמידים שעושים מחקר איכותני: להשלים את לימודי החובה שהם ארבעה קורסים - שיטות מחקר מתקדמות, מבוא למחקר איכותני (מתוך תכנית התואר השני), שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים איכותניים, קריאה וכתיבה ביקורתית.

       תלמידים שעושים מחקר כמותי: להשלים את לימודי החובה שהם ארבעה קורסים - שיטות מחקר מתקדמות, מבוא למחקר איכותני (מתוך תכנית התואר השני), שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים כמותיים, קריאה וכתיבה ביקורתית.

       בכל אחד מהקורסים האלה יש להשיג ציון של 85 לפחות.

2.8   להגיש הצעת מחקר בחתימת המנחה תוך שנה מיום הכניסה למסלול.

       תלמידי מחקר חייבים לעמוד בלוח הזמנים אותו קבעה אוניברסיטת תל-אביב, המופיע בתקנון לתלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה וכן בתקנון האוניברסיטאי.

       לוח זמנים זה מחייב הגשת הצעת המחקר תוך שנה מיום כניסתו של הסטודנט לתוכנית המסלול הישיר, הגשת תיקונים על פי הערות השופטים תוך 4 חודשים מיום קבלתן והגשת עבודת המחקר הסופית תוך חמש שנים מיום תחילת הלימודים לתואר שלישי.

       כל חריגה מלוח זמנים זה מחייבת אישור מיוחד של הוועדה היחידתית לתואר שלישי.

3.   קבלת תואר מוסמך ללא תזה ולא ציון גמר

       בית-הספר יעניק תואר מוסמך ללא תזה וללא ציון גמר במהלך המסלול הישיר לדוקטורט לתלמיד אשר ימלא את התנאים הבאים:

3.1  השלמת לפחות שני שליש ממכסת הקורסים הנדרשת מתלמידי תואר שני במסלול עם עבודת גמר (22 ש"ס).

3.2  עמידה בבחינת הכשירות.

3.3  אישור הצעת המחקר על-ידי הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

4.   קבלת תואר מוסמך

      תלמידים במסלול הישיר לדוקטורט אשר קיבלו תואר שני במהלך המסלול הישיר ולאחר מכן החליטו שאין ביכולתם/ברצונם להשלים לימודיהם לדוקטורט והם רוצים לקבל תואר שני "רגיל" הכולל ציון גמר, יצטרכו להשלים לימודיהם לתואר שני, כנדרש מתלמידי תואר שני, כפי שיקבע ע"י ועדת ההוראה של התואר שני באותה שנה.

5. תכנית הלימודים לתואר שלישי במסלול הישיר

 

שם הקורס

שעות

קורס בתחום המדיניות החברתית או קורס באישור המנחה

מאשכול 1ב'

2 ש"ס

2 קורסים מאשכול "תיאוריות, תחומי בעייה ומודלים של התערבות - מבט שני " בתואר השני

4 ש"ס

התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה בע"ס

2 ש"ס

2 קורסים מתודולוגיים על פי המלצת המנחה

4 ש"ס

סדנת דוקטורט

2 ש"ס

פרדיגמות מחקר והערכת תוצאות התערבות**

2 ש"ס

3 קורסי בחירה בהתאם לנושא המחקר

6 ש"ס

פילוסופיה של המדע

(לתלמידים שלא למדו את הקורס במסגרת התואר הראשון)

לא נכלל במניין השעות לתואר.

הדרכה בספרייה**

 

באותה שנה נדרש התלמיד להשלים את תוכנית הלימודים לתואר שלישי במסלול הרגיל כפי שמפורט בטבלה המופיעה במסגרת המסלול הרגיל לתואר שלישי.

** פטור על בסיס לימודי המוסמך בשנה א'