short_logo
וידאותרפיה - יצירה בראי הנפש
תוכנית לימודים שנתית
ניהול אקדמי: ד"ר ענת בוצר
שנה"ל תשע"ט 2018-2019 
 התקשרו: 072-3300923  
התוכנית ללימודי וידאותרפיה הינה תוכנית חדשנית המשלבת בין צילומי סטילס, ווידאו, סאונד מוקלט, קולנוע, וסרטים אישיים דוקומנטריים, מתוך תפישה טיפולית סינרגטית מקיפה. התוכנית כוללת היבטים חברתיים משמעותיים, בדגש על פיתוח מודלים יצירתיים להתערבות קהילתית.
תנאי הקבלה:
בעלי תואר אקדמי במקצועות הטיפול, החינוך, מדעי ההתנהגות, תקשורת, קולנוע.
אומנים, במאים, צלמים ואנשי תקשורת העוסקים בעבודה בעלת אפיונים טיפוליים בקהילה.