ראשי קבלה והרשמה

צרו קשר

 
03-6409559, 03-6409355 טלפון:
03-6406902 פקס:

נהלים, הבהרות וסדרי הרשמה ותשלום

דוא
שלח לחבר
הדפסה
הדפס

  

  

מתעניינים ותלמידים יקרים!

נבקשכם לעיין במידע. נשמח לסייע בפרטים נוספים ולהשיב על כל שאלה.

מוזמנים לפנות אלינו בטלפון: 03-6409559 / 03-6409355

בימים א-ה בין השעות 09:00 – 13:00

או במייל למתאמות התכניות -

סיון: sivansau@tauex.tau.ac.il

מיכל:  shmichal@tauex.tau.ac.il

אלה: elarozen@tauex.tau.ac.il

 

א. כללי

 1. המעוניינים להגיש מועמדות ללימודים ביחידה ללימודי המשך והשתלמויות, מתבקשים לבצע הליך רישום ראשוני, ע"פ הוראות ההרשמה המפורטות בסעיף ג'.
 2. פתיחת שנת הלימודים בכל תכנית מותנית במספר מינימלי של משתתפים. שנת הלימודים השנייה והשלישית בתכניות רב-שנתיות תלויה אף היא במספר התלמידים הממשיכים.
 3. ביצוע הליךהרישום הראשוני אינו מהווה אישור קבלה לתכנית. תלמיד יוכל ללמוד בתכנית רק לאחר אישור מוועדת הקבלה (מכתב קבלה) והסדרת תשלום שכר הלימוד.

 

ב. דמי רישום (ישולמו עם הגשת המועמדות)

לא ניתן להגיש מועמדות מבלי להסדיר מראש את תשלום דמי הרישום. יודגש כי דמי הרישום אינם מוחזרים בשום שלב בתהליך ואינם מהווים חלק משכר הלימוד.

 

ג. הוראות הרשמה

לצורך הגשת מועמדות, יש לשלוח באמצעות מייל/פקס את המסמכים הבאים:

 1. טופס הרשמה (ניתן להורדה בדף התכנית המבוקשת), מלא בכל הפרטים הנדרשים.
 2. העתקי תעודות אקדמיות ומקצועיות.
 3. קורות חיים, שיכללו פירוט קצר של לימודים קודמים והתנסויות מקצועיות.
 4. דמי רישום בסך 300 ₪ בכרטיס אשראי, אותם יש לשלם באמצעות ספח התשלום המצורף לטופס הרישום.  

 

הערות:

*בתכניות מסויימות יתבקשו המועמדים לשלוח מסמכים נוספים.

*ברוב התכניות יתקיימו ראיונות קבלה אישיים או קבוצתיים. מידע על כך יימסר לאחר הגעת המסמכים למזכירות היחידה.

*דמי הרישום, העתקי התעודות וקורות החיים לא יוחזרו.

 

ד. שכר לימוד

 1. גובה שכר הלימוד לכל תכנית מפורט באתר (www.socialwork.tau.ac.il/swce), בדף התכנית המבוקשת.
 2. תשלום שכר הלימוד יוסדר לפני תחילת הלימודים, עד שבועיים מיום הודעת הקבלה.
 3. מימוש הקבלה ללימודים מותנה בתשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד בגובה 750 ₪.

 

ה. אופן התשלום

 • תשלום דמי הרישום ושכר הלימוד יתבצע באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו יימסרו מראש, תוך ציון מספר התשלומים (ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד עד ל-10 תשלומים ללא ריבית).
 • באישור מיוחד תינתן האפשרות לשלם בהמחאות (לפקודת "אוניברסיטת תל-אביב").
 • אין אפשרות לשלם בהוראת קבע בבנק, העברה בנקאית או במזומן.
 • שכר הלימוד לשנה השנייה והשלישית יהיה צמוד למדד יוקר המחיה על בסיס חודש יוני, וייקבע בסמיכות לפתיחת שנה"ל הרלוונטית.
 • האחריות על תשלום מלוא הסכום חלה על התלמיד, גם אם יקבל סיוע במימון מגורם חיצוני.

  

 

ו. זכאות לתעודה / אישור סיום הלימודים

 

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים ויבצע את כל מטלות התכנית, תוענק לו תעודה מטעם:"אוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, היחידה ללימודי המשך והשתלמויות".
 

 • התאמת התלמיד ללימודים תיבחן ע"י סגל ההוראה והנהלת התכנית לאורך כל מסלול הלמידה. הנהלת התכנית תהיה רשאית להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד עקב אי-עמידה בדרישות האקדמיות ו/או המנהלתיות, או בשל קשיי השתלבות.
 • אי הגשת עבודות כנדרש וסיום כל החובות במועד, תפגע בזכאות לתעודה/אישור סיום.
 • אי הסדרת תשלום או חוב יפגעו בזכאות לתעודה/אישור סיום הלימודים.
 • חיסורים מעל המכסה המותרת יפגעו בזכאות לתעודה:

על התלמיד חלה חובת נוכחות מלאה בכל שעות הלימוד בתכנית. במקרים חריגים ניתן להיעדר עד ל- 10% משעות הלימוד, כנגד הצהרה בכתב של התלמיד המסבירה את סיבת היעדרותו.

היעדרות של עד ל- 10% נוספים משעות הלימוד בתכנית, תתאפשר רק כנגד אישור מגורם מוסמך, כגון אישור מרופא או אישור מצה"ל על שירות מילואים פעיל. 

על התלמיד להודיע מראש על היעדרותו במזכירות היחידה להשתלמויות. 

 

נוהל זה חל על כלל תלמידי היחידה, ללא יוצא מן הכלל, לרבות תלמידות אשר ילדו במהלך הלימודים.

 

ז. ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

 

על ביטול הרשמה/הפסקת לימודים יש להודיע בכתב (מייל/פקס) למזכירות היחידה ללימודי המשך והשתלמויות, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ת"א.

על התלמיד מוטלת האחריות לוודא כי הודעתו התקבלה במשרדי היחידה.

 

במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים:

 • הודעה על ביטול הרשמה עד 30 יום לפני תאריך פתיחת התכנית  -  חיוב בסך 750 ₪.
 • הודעה על ביטול הרשמה החל מ-30 יום ועד תאריך פתיחת התכנית - חיוב בגובה 25% משכ"ל שנתי.
 • הודעה על הפסקת לימודים מהיום הראשון ללימודים ועד 30 יום לאחר מכן – חיוב בגובה 50% משכ"ל שנתי.
 • הודעה על הפסקת לימודים החל מהיום ה-30 לתחילת הלימודים – יחויב שכ"ל שנתי מלא.
 • במקרה של ביטול תכנית ביוזמת היחידה, יוחזרו שכר הלימוד ודמי הרישום במלואם.

 

ח. הבהרות ומידע נוסף

 

שינויים במהלך הלימודים: התכניות כפופות לשינויים עקב אילוצי המערכת. על כל שינוי תינתן הודעה למשתתפים.

 

למען הסר ספק, תכניות הלימוד במסגרת היחידה אינן מקנות תואר אקדמי או נקודות זכות אקדמיות.

 

מובהר בזאת שאין לימודים אלו "לימודי תעודה" בהגדרתם על פי חוקי האוניברסיטה.  מידע מפורט בקישור:

www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/12-014.pdf

 

הטבות לתלמידי היחידה: תלמידי היחידה אינם סטודנטים מן המניין ולפיכך אינם זכאים לתעודת סטודנט מטעם אגודת הסטודנטים, אך כל תלמיד זכאי להנחה בחניונים הצמודים לאוניברסיטה (החניונים שבהסדר) וכן הנחה משמעותית ברכישת מנוי למועדון הספורט. מידע על כך יימסר ביום הראשון ללימודים.

 

גמול השתלמות: עוד בטרם ההרשמה ללימודים, יש להיוועץ עם המוסד המעסיק, או עם המפקח האחראי על נושא ההתפתחות המקצועית ולבדוק אם התכנית שאליה מעוניינים להירשם אכן עומדת בקריטריונים לקבלת גמול השתלמות באותו מוסד.

אין היחידה אחראית על מתן אישורי גמול השתלמות למקום העבודה וביכולתה להנפיק אישורי לימודים בלבד.

 

הפנייה מנוסחת בלשון זכר, אך מכוונת לנשים וגברים כאחד.

 

ט.ל.ח.